Shinsaku Senko Senko's new two pieces started to be released.