In-store video

In-store video No.1

Edo folding fans, Shikebi folding fans, Kannishiki Shibu folding fans, silk folding fans, etc.

Movie in the store No.2

Decorative fans, dancing fans, etc.